På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Ympäristönsuojelu
 
Nykyaikaisissa jätteenkäsittelykeskuksissa materiaalivirtoja hallitaan monenlaisilla toiminnoilla, joista osa on luonteeltaan varastoivia ja osalla muunnetaan jätelajeja ympäristölle haitattomiksi tai hyödyntämisen kannalta soveltuvaan muotoon. Tähän materiaalihallinnan kokonaisuuteen liittyvät keskeisesti jätevesiä ja muita päästövirtoja kokoavat, estävät ja prosessoivat ympäristönsuojelutoimet, joilla torjutaan jätteenkäsittelyn ympäristölle aiheuttamia haittoja.
 
Keskeisiä ympäristönsuojelutoimia jätteenkäsittelykeskuksissa ovat kaatopaikkakaasujen ja -vesien hallinta. Myös käsittelyprosesseissa esim. kompostointilaitoksissa syntyviä ilma- ja vesipäästöjä hallitaan nykyaikaisella ympäristötekniikalla.
 
Kaatopaikkakaasujen hallinta
 
Kaatopaikalla biohajoavista jätteistä muodostuu ilmastonmuutosta voimistavia kasvihuonekaasupäästöjä, kuten metaania. Kaatopaikkakaasujen vapautumista ilmakehään pyritään estämään jätetäyttöön rakennetulla kaasunkeräysjärjestelmällä. Talteenotettu kaasu hyödynnetään energiana tai käsitellään soihtupolttamalla. Kaatopaikan metaanipäästöjä voidaan vähentää myös käsittelemällä muodostunut kaasu biologisesti pintakerroksessa tai biosuotimessa. Kaatopaikkakaasun biologista käsittelyä (metaaninhapetusta) voidaan hyödyntää erityisesti kaatopaikoilla, joilla kaasunmuodostus on vähäistä ja kaasun talteenotto tulisi kalliiksi.
 
Vesien hallinta
 
Jätteenkäsittelykeskuksissa syntyviä ominaisuuksiltaan erilaisia vesiä luokitellaan yleisesti puhtaisiin, laimeisiin ja väkeviin vesiin. Puhtaat hulevedet kerätään ojilla ja viemärein yhteen siten, etteivät ne joudu kosketuksiin jätteiden tai likavesien kanssa. Laimeat, esimerkiksi käsittelykentiltä kootut, lievästi likaantuneet vedet voivat edellyttää jonkinasteista käsittelyä ennen niiden johtamista luontoon. Usein riittävät suhteellisen yksinkertaiset paikalliset käsittelymenetelmät. Väkevien vesien pääasiallinen lähde on kaatopaikat, mutta voimakkaammin likaantuneita vesiä voi lisäksi syntyä esimerkiksi biojätteiden, lietteiden, kuivajätteiden ja nestemäisten jätteiden käsittelyssä sekä sosiaalitiloista. Muodostumispaikasta riippuen väkevät vedet voivat sisältää runsaasti muun muassa kiintoainetta, orgaanista ainesta, ravinteita sekä jonkin verran metalleja ja mahdollisesti muita haitta-aineita. Jätevedet käsitellään joko omassa paikallispuhdistamossa tai johdetaan yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille. Ennen johtamista viemäriverkkoon voidaan edellyttää jätevesien esikäsittelyä.
 

 
Ympäristövaikutusten tarkkailu
 
Jätteenkäsittelykeskuksen päästöjä ja ympäristövaikutuksia seurataan tarkkailusuunnitelman mukaisesti ja tulokset raportoidaan ympäristöviranomaiselle säännöllisesti. Vaikutustarkkailun avulla seurataan toimintojen ja päästöjen aiheuttamia muutoksia ympäristössä. Vaikutustarkkailun piiriin kuuluvat pinta- ja pohjavedet, haju, melu, pöly, maisemahaitat, haittaeläimet ja ympäristön roskaantuminen. Mahdollisista häiriötilanteista sekä terveys- ja ympäristöhaitoista ilmoitetaan valvontaviranomaisille viipymättä.