På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Jätehuollon tutkimus- ja kehittämishankkeita
 
Esimerkkejä hankkeista, joissa jätelaitokset mukana
Hanke Tila
Sekajätteen määrä- ja laatututkimusten uudet toteuttamistavat ja koostumustietopankki (Laatujäte) käynnissä 
Jätealan rakennustietokorttien (RT) uusiminen käynnissä 
Implementation of the Nordic textile reuse and recycling commitment -hanke käynnissä 
Sähköisen asiakasraportoinnin kehittäminen käynnissä 
Pakkaus- ja yhdyskuntajätteen kierrätyksen tavoitteet ja niiden vaikutusten mallintaminen käynnissä 
Jätealan huoltovarmuustoimikunta käynnissä 
Yhteinen jätehuoltomme - vastuut ja konserniyhteistyö (HARKO) käynnissä 
JäteLCA osaamis- ja oppimisverkosto (JäteLCA) käynnissä 
Kuntainfra - Infra menestyksen perustana (Kuntainfra) käynnissä 
Kierrätys.info-palvelun ylläpito ja kehittäminen käynnissä 
Kuntien jätemaksutiedot hallintaan käynnissä 
WastED – Jätehuoltoalan koulutusvienti (WastED) päättynyt 
Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet (Texjäte) päättynyt 
Biojätteen kimppa- ja aluekeräystutkimus päättynyt 
Alueellisten yhdyskuntajätteeen kierrätysasteiden selvittäminen päättynyt 
EY:n jäteluettelon uudistamistyön vaikutukset Suomessa päättynyt 
Materiaalitehokas jätehuolto (Majakka) päättynyt 
Kuljetusten urakkasopimukset ja tarjouspyyntöasiakirjat päättynyt 
Valtakunnallinen jätelogistiikkaselvitys päättynyt 
Pakkausjätteiden aluekeräyksen paikkatietotarkastelu päättynyt 
Julia 2030 –hanke (Jätehuolto-osio) päättynyt 
Bioliuotukseen perustuva jätemateriaalien ja kuonien kustannustehokas jalostaminen (PROBIO) päättynyt 
Ruokahävikin määrä ja vähentämiskeinot elintarvikeketjussa (FOODSPILL) päättynyt 
Jätteen termisen käsittelyn pohjakuonan jalostaminen uusiomateriaalikäyttöön (PUUMA) päättynyt 
Yhdyskuntajätteiden hyödyntäminen biojalostamossa päättynyt 
Uudet jätteenkäsittelykeskusten vesien hallintatekniikat (WAWACON) päättynyt 
Kuljetusketjujen energiakatselmus (INTERACTION) päättynyt 
Jätelaitosten päästöjen raportointi (PRTR) päättynyt 
Minimering av lukt från kompostering av källsorterat matavfall genom processoptimering (Kompostlukt) päättynyt 
Polttokelpoisten jätteiden hyödyntäminen ympäristö- ja kustannusvaikutusten kannalta (POLKU) päättynyt 
Kierrätyspolttoaineiden eurooppalainen standardisointi päättynyt 
Waste Prevention Kit for Enterprises, Education and Households (WastePrevKit) päättynyt 
Jätelaitosten raportointi 2 (Jlrap II) päättynyt 
Biohiilen mittaus savukaasusta hiili-14 menetelmällä (Biohiili2) päättynyt 
Tuhkien ja kuonien uudet tehokkaat käsittelytekniikat (TRASH) päättynyt 
Ongelmajate.fi-palvelun kehittäminen päättynyt 
Jätehuollon älykäs tietojärjestelmä (iWaste) päättynyt 
Suomalaisten kompostointilaitosten toimivuus ja tehostaminen päättynyt 
Kaatopaikkavesien vaikutus yhdyskuntajätevedenpuhdistamon toimintaan ja mitoitukseen sekä kaatopaikkavesien esikäsittelytarpeen ja -menetelmien arviointi (KAATO2001) päättynyt 
Ilmastonmuutos mukaan ekotehokkuusviestintään (Ilmu) päättynyt 
Jätehuoltokäsikirja kuntapäättäjille päättynyt 
Yhdyskuntajätteiden termisen käsittelyn kuonista ja tuhkista hyötykäytettäviä ja loppusijoitettavia tuotteita - kv-esiselvitys (MASH) päättynyt 
Seurantaselvitys biologisten käsittelylaitosten toimivuudesta päättynyt 
REF-laitosten tarve- ja toimivuusselvitys päättynyt 
Rakennetun omaisuuden tila, vaihe III (ROTI) päättynyt 
Opas uuteen vaippakulttuuriin päättynyt 
Lukt fra våtorganisk avfall päättynyt 
Kuluttajille suunnatun ekotehokkuusneuvonnan kehittäminen ja verkostoituminen (adWise) päättynyt 
Kotitalouksien jätehuoltojärjestelmän kehittäminen (Jätelmä) päättynyt 
Kompostin kypsyystestit laitosten omaseurantaan ja valvontalaboratorioiden käyttöön päättynyt 
Kiinteistöpalveluiden vertailtavuuden parantaminen (PAVe) päättynyt 
Kierrätyspolttoaineiden eurooppalainen standardisointi - biohajoavan osuuden mittaaminen päättynyt 
Kaatopaikkojen metaanipäästöjen hallinta ja niiden vähentäminen (KaaMeta) päättynyt 
Kaatopaikkojen kaasupäästöjen ja haihdunnan mikrometeorologisten mittausmenetelmien kehittäminen (Mikrometkaa) päättynyt 
Kaatopaikan prosessien ohjaus (Kaatopro) päättynyt 
Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen - opas päättynyt 
Jätteenpolton BAT-vertailuasiakirjan(=BREF) käyttö päättynyt 
Jätelaitosten raportointi (Jlrap1) päättynyt 
Infrarakenteiden käyttöikäsuunnittelu - sovellusalue 2: Pohjavedensuojausrakenteet (GW-suojausrakenteet) päättynyt 
Haja- ja loma-asutusalueiden jätehuollon palvelu-, kustannus- ja laatutasoa koskeva opas päättynyt 
Biohiilen mittaus savukaasusta hiili-14 menetelmällä (Biohiili1) päättynyt