Suomeksi     In English     Kontakt  
  JLY - Avfallsverksföreningen rf  
JLY - Avfallsverksföreningen rf
 
Den finländska avfallsverksföreningen JLY grundades år 1996. Föreningen representerar 33 kommunalt ägda avfallshanteringsbolag. JLY:s uppgift är att stöda sina medlemmar i deras arbete för att upprätthålla en ansvarsfull och miljömässigt sund verksamhet inom avfallshanteringsbranschen. Många institutionella medlemmar har också anslutit sig till JLY som samarbetsmedlemmar.
 
Under de senaste åren har de operativa uppgifterna inom avfallshanteringen i Finland förflyttats från lokala myndigheter till regionala kommunalt ägda avfallsverk och avfallshanteringsbolag. Verksamhetsområdena är upptill 8000 kvadratkilometer stora och typiska transportsträckor för avfallet från källan till behandling är 50 till 100 km. Trots att Finland till största delen är ett glest befolkat land handhar ett typiskt finländskt avfallsverk avfallshanteringen för mer än 100 000 invånare.
 
Europeiska Unionens lagstiftning i kombination med den nationella avfallshanteringsplanen är drivkrafter för utvecklingen av avfallshanteringen i Finland idag. I praktiken varierar dock verksamhetsformerna regionalt inom branschen. Viktiga utvecklingsområden inom branschen är teknologin för "avfall till energi"-utvecklingen och teknologin för den biologiska behandlingen av avfall. På grund av de långa avstånden är även logistiken inom avfallshanteringsbranschen en viktig del av den finländska avfallshanteringsstrategin. Samarbetet med aktörer inom den privata sektorn är vanligt inom den kommunala avfallshanteringsverksamheten i Finland. All kommunal avfallstransport sköts av privata företag, i många fall efter kommunal konkurrensutsättning. Samarbetet mellan avfallsverken ökar också hela tiden.
 
Medlemmar
 
JLY publicerar informationsmaterial och internetsidor och tillhandahåller information åt såväl allmänheten som yrkesverksamma. JLY stöder forskning och sprider information om den administrativa och tekniska utvecklingen inom branschen. JLY arrangerar regelbundet skolningstillfällen och en utställning för samhällsteknik (Infratech mässan) vartannat år. Tidigare har nationella kampanjer genomförts för att befrämja tillvaratagandet av problemavfall och material har framställts för att befrämja källsorteringen av bioavfall.