På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Ilmapäästöjen raja-arvot
 
Jätteenpolton päästöjä ja poltto-olosuhteita koskevat määräykset perustuvat valtioneuvoston jätteenpolttoasetukseen. Asetuksen tarkoituksena on ehkäistä sekä tavanomaisen jätteen että vaarallisen jätteen poltosta syntyviä päästöjä ilmaan ja veteen. Asetuksessa annetaan päästöille raja-arvot, joita ei saa ylittää. Asetuksessa säädetään lisäksi jätteen vastaanotosta, päästöjen mittauksesta, jätevoimalaitoksessa tai rinnakkaispolttolaitoksessa syntyvän jätteen käsittelystä ja päästötietojen ilmoittamisesta.
 
Ilmaan johdettavien päästöjen raja-arvot
 
Sekalaista yhdyskuntajätettä tai vaarallista jättettä polttava voimalaitos on suunniteltava, rakennettava ja varustettava ja sitä on käytettävä siten, että savukaasun epäpuhtauksien pitoisuudet eivät ylitä asetuksen raja-arvoja. Jätteenpolton päästöjä tarkkaillaan jatkuvatoimisesti.
 
» Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (151/2013)
 
BAT-tekniikalla voidaan toimia selvästi jätteenpolttoasetuksen raja-arvojen alapuolella. BAT-tason ja asetuksen välistä eroa kutsutaan toimintamarginaaliksi.
 
Jätevoimalaitosten toimintatasot (Novox, 2006)
Päästö/pitoisuus
(mg/Nm3, O2 11 %)
BAT-taso
(Vuorokausikeskiarvo)
Asetuksen
raja-arvo

(Vuorokausikeskiarvo)
Hiukkasten kokonaismäärä1-510
Kaasumaiset ja höyrymäiset orgaaniset aineet orgaanisen hiilen kokonaismääränä (TOC)1-1010
Suolahappo (HCl)1-810
Fluorivety (HF)< 11
Rikkidioksidi (SO2)1-4050
NOx (ei katalyyttiä)120-180200
NOx (katalyyttiä käyttäen)40-100200
Hiilimonoksidi (CO)5-3050
Elohopea (Hg)0,001–0,020,05
Kadmium ja tallium yhteensä (Cd+Tl)0,005–0,05 (yksittäismittaukset)0,05 (max. 8 h keskiarvo)
Muut raskasmetallit yhteensä (Sb+As+Pb+Cr+Co+Mn+Ni+V)0,005–0,5 (yksittäismittaukset)0,5 (max. 8 h keskiarvo)
Dioksiinit ja furaanit, ngTEQ/Nm30,01–0,1 (yksittäismittaukset)0,1 (yksittäismittaukset)