På svenska     In English     Sanasto     Yhteystiedot     Palaute  
  Etusivu     Yhdistys     Jätehuolto     Energiahyödyntäminen     Lainsäädäntö     Tutkimus     Tapahtumat     Jäsensivut  
Tuhkien käsittely
 
Pohjatuhkien ja -kuonien käsittely
 
Jätteenpolton pohjatuhkista pyritään hyödyntämään niiden sisältämät metallit ja jalostamaan mineraaliaineksesta maarakennuskäyttöön soveltuvia tuotteita. Pohjatuhkien laatuun ja ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa optimoimalla prosessiolosuhteita. Pohjatuhkien ja kuonien hyödynnettävyyttä voidaan tehostaa ja ominaisuuksia parantaa ikäännyttämiseen, pesuun sekä fysikaaliseen erotteluun perustuvilla teknologioilla. Lisäksi on olemassa erilaisia termiseen prosessointiin perustuvia tekniikoita.
 

Pohjatuhkan kierrätyslaitos (Sysav).
 
Lentotuhkien ja APC:n käsittely
 
Jätteenpolton savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet (esim. lentotuhka, APC-jätteet) luokitellaan yleensä vaaralliseksi jätteeksi. Pelkkä lentotuhka voidaan yleensä esikäsittelyn jälkeen sijoittaa vaarallisen jätteen kaatopaikalle tai tietyissä tapauksissa myös vaarallista jätettä vastaanottavalle tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Lentotuhkan osalta esimerkkejä kriittisistä liukoisista aineista ovat arseeni, elohopea, lyijy, kadmium, kromi ja sinkki. Suolapitoisten APC-jätteiden kaatopaikkakelpoisuus on puolestaan ongelmallinen, sillä jätteistä liukenevien suolojen määrä ylittää usein jopa vaarallisen jätteen kaatopaikkasijoitukselle asetetut kriteerit (jopa poikkeustapauksissa sovellettavat korotetut kriteerit). Tällä hetkellä tiedossa ei ole poikkeusmenettelyä APC-jätteiden kaatopaikkasijoitukselle.
 
Lentotuhkien ja erityisesti savukaasunpuhdistusjätteiden käsittelyn osalta potentiaalisina teknologioina nähdään pesutekniikka, kustannuksiltaan melko edulliset stabilointitekniikat ja termiseen käsittelyyn perustuvat tekniikat sekä em. tekniikoiden yhdistelmät, joilla voidaan pienentää tuhkista aiheutuvia päästöjä kaatopaikalla ja käsitellä siten, että niiden sijoittaminen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle olisi mahdollista.
 
Kaatopaikkasijoituksen liukoisuuskelpoisuuskriteerit (mg/kg L/S-suhteessa 10)
 
 Pysyvän jätteen kpTav. jätteen kp, jossa myös vaar.jäteVaarallisen jätteen kp
Arseeni, As0,5225
Barium, Ba20100300
Kadmium, Cd0,0415
Kromi, Cr (kok.)0,51070
Kupari, Cu250100
Elohopea, Hg0,010,22
Molybdeeni, Mo0,51030
Nikkeli, Ni0,41040
Lyijy, Pb0,51050
Antimoni, Sb0,060,75
Seleeni, Se0,10,57
Sinkki, Zn450200
Kloridi, Cl-8001500025000
Fluoridi, F-10150500
Sulfaatti, SO42-10002000050000
Fenoli-indeksi1  
Liuennut orgaaninen hiili, DOC5008001000
Liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus, TDS400060000100000
 
Muut kelpoisuuskriteerit
 
 YksikköPysyvän jätteen kpTav. jätteen kp, jossa myös vaar.jäteVaarallisen jätteen kp
BTEX-yhdisteetmg/kg6  
PCB-yhdisteetmg/kg1  
Mineraaliöljymg/kg500  
PAH-yhdisteetmg/kg40  
vesiuutteen pH  >6 
Hehkutushäviö 550oC%  10
TOC%356
Neutralointikapasiteetti  Mitattava ja arvioitavaMitattava ja arvioitava